Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediye Başkanlığı 17 Kasım 2020 Salı İhale İlanı

Çatalca Belediye Başkanlığı 17 Kasım 2020 Salı İhale İlanı

Görüntülenme : 2203

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller  17/11/2020 Salı günü Saat 10.30'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen salonunda açık teklif usulü kiraya verilecektir.
1-) İhaleye katılmak isteyenler en geç ihale günü saat 10.00' a kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü' ne vereceklerdir.
2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;
Özel Kişiler : Nüfus cüzdan sureti, ikametgah senedi tebligat adresi tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler vekaletname getireceklerdir.
Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret sicil Gazetesi, ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu ile şirket ana sözleşme sureti getireceklerdir. 
3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin  KDV dahil muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
4-) Geçici Teminatlar  kiralama  süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır. 
5-) Kesin Teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi baz alınarak %6 oranında alınacaktır. 
6-) İhaleye çıkan taşınmazlar için 1 (bir) yıllık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 gün içerisinde ödenecek ve bu süre içerisinde kira sözleşmesi düzenlenecektir.
7-) İhaleye ait şartname Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.
8-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.