Çatalca Belediyesi
 Çatalca Belediye Başkanlığı 3 Kasım 2020 Salı İhale İlanı

Çatalca Belediye Başkanlığı 3 Kasım 2020 Salı İhale İlanı

Görüntülenme : 2597

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller  03/11/2020 Salı günü Saat' 10.30'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.

1-) İhaleye katılmak İsteyenler en geç ihale günü saat 10.00' a kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü' ne vereceklerdir.
2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;
Özel Kişiler : Nüfus cüzdan sureti, ikametgah senedi tebligat adresi tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler vekaletname getireceklerdir.
Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, İmza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret sicil Gazetesi, Ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu ile Şirket ana sözleşme sureti getireceklerdir. 
3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin  KDV dahil muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
4-) Geçici Teminatlar  kiralama  süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır. 
5-) Kesin Teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi baz alınarak %6 oranında alınacaktır. 
6-) İhaleye katılacak istekliler 4., 8., 13., 19., 21 sıralardaki taşınmazlar için muhammen bedelin 6 katı oranında nakit. 4. Sıradaki taşınmaz için 12.600,00TL, 8. Sıradaki taşınmaz için 2.700,00TL, 13. Sıradaki taşınmaz için  9.000,00TL, 19. Sıradaki taşınmaz için 15.000,00TL, 21. Sıradaki taşınmaz için 6.300,00TL,  ihale iştirak bedeli yatırılacaktır.)
7-) İhaleye çıkan taşınmazlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 gün içerisinde ödenecek ve bu süre içerisinde kira sözleşmesi düzenlenecektir.
8-) İhaleye ait şartname Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.
9-) Çatalca Belediye Başkanlığı İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.