Çatalca Belediyesi

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Görüntülenme : 2194

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 31/08/2021 Salı günü Saat' 10.00'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.

1-) İhaleye katılmak İsteyenler en geç ihale günü saat 09.30' a kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne vereceklerdir.

2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan sureti, ikametgâh senedi tebligat adresi tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler vekâletname getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, İmza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret sicil Gazetesi, Ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu ile Şirket ana sözleşme sureti getireceklerdir.

3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin KDV dâhil muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4-) Geçici Teminatlar kiralama süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.

5-) Kesin Teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi temel alınarak %6 oranında alınacaktır.

6-) Aşağıdaki listede 8. sırada bulunan taşınmaz için ihaleye katılacak isteklilerin geçici teminat ile birlikte muhammen bedelin 6 katı oranında ihale iştirak bedeli yatırması gerekmektedir (8. sıradaki taşınmaz için 5.400,00- TL,  ihale iştirak bedeli yatırılacaktır).

7-) İhaleye çıkan taşınmazlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 gün içerisinde ödenecek ve bu süre içerisinde kira sözleşmesi düzenlenecektir.

8-) İhaleye ait şartname Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.

9-) Çatalca Belediye Başkanlığı İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.