Çatalca Belediyesi

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ

Görüntülenme : 2554

Aşağıda özellikleri yazılı Mülkiyeti Belediyemize art olan taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre " Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile 11.01.2022 tarihinde saat 11.00 ' da Belediyemiz Meclis Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.


İlçe                 Mahalle         Ada /Parsel        Cinsi             Yüz ölçümü    Satılacak Alan

Çatalca             izzettin              149/60            Arsa          30.890,31 m'           30.890,31 m°

İmar Durumu: 22.02.2020 tarih onaylı 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı değişikliğinde Üniversite alanında kalmakta olup, yol alanına terki bulunmaktadır. Çatalca Belediye Meclisinin 10.12.2021 gün ve 73 sayılı karar ile kabul edilen, izzettin mahallesi 1/1000  ölçekli uygulama imar planında “Üniversite Alam” lejantında kaldığı, konu ile ilgili plan notlarında genel olarak üniversiteye ait tüm sosyal, barınma, eğitim ve idari tesislerin yer alabileceği bununla birlikte “üniversiteye art araştırma ve uygulama hastanesi yer alabilir” denilmektedir.

 

Muhammen Bedel:     30.900 000.00 TL

Geçici Teminat:              927.000.00 TL

Sartname Bedeli:        1.500,00 TL

 

1-) İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilir, taşınmaz mal şartnamesini ücretsiz görebilir ve 1.500,00 TL ücret karşılığında satın alabilirler.

2-) İhale 11.01.2022 Salı günü saat 11.00' da Belediye Meclis Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre " Kapalı Teklif Araştırma Usulü” ile yapılacaktır.

3-) İhaleve Katılmak İçin İstenen Belgeler,

a-) Gerçek kişiler için, Nüfus Cüzdan Sureti, İkametgah Belgesi, Türkiye' de Tebligat Adres Beyanı, Noterden Tasdikli İmza Beyannamesi,

b-) Tüzel kişi olması halinde, Türkiye' de Tebligat Adres Beyanı, teklif vermeye yetki[i olduğunu gösteren Noter Tasdikli imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

c-) Gerçek/ Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin, Noter Tasdikli Vekaletname Örneği ve Vekile art İmza Sirküleri.

d-)Tiize1 Kişi olması halinde Mevzuatı gereği tüzel kişiliği siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından ve benzeri bir makamdan son bir yıl içerisinde alınmış, Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi.

f-) Taşınmazın ada ve parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu. g-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

h-) İhale dosyasını idareden satın aldığına dair (Şartname bedeli) makbuzu.

4-) İstekliler tarafından tekliflerin hazırlanması:

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve/veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata art alindi veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin ad ve soyadı ile açık adresi ve teklifin ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan ve üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapı1mamoş sayılacaktır.

5-) İstekliler tarafından hazırlanan kapalı teklif zarfları 11.01.2022 Sam günü saat 10.30' a kadar sıra numaralı alındı karşı1ığında, Yazı İşleri Müdürlüğü' ne teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle o1uşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6-) Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.7-) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8-) İhale Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

9-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

10-) Çata1ca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.