Çatalca Belediyesi
 ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ENKAZDAN ÇIKACAK HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ İHALESİ İLANI

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ENKAZDAN ÇIKACAK HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ İHALESİ İLANI

Görüntülenme : 1605

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ENKAZDAN ÇIKACAK HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ İHALESİ İLANI

 

1-İhale Konusu: Mülkiyeti Çatalca Belediyesi ve hissedarlarına ait olan İstanbul İli Çatalca İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi, 81 ada 1 parsel nolu yerde bulunan Çağlayan Ege İş Hanı dükkanları görünür veya görünmeyen vaziyetteki taşınır/taşınmaz nitelikli ekonomik değeri bulunan hurda malzemeler karşılığı yol kotu seviyesine kadar yıkımı (toprak perdeleri ve temel hariç) ve yol kotu seviyesi üstündeki molozlarının kaldırılması işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

 

2- İhale tarihi ve Muhammen bedeli: 31/08/2021 tarih ve saat: 11:00’da, Muhammen bedeli 250.000,00 TL (İki Yüz Elli Bin Türk Lirası) olup, Geçici teminat bedeli 7.500,00 TL (Yedi Bin BeşYüz Türk lirası), Hasar/Güvence teminatı: 300.000,00 TL (Üç Yüz Bin Türk Lirası) (sözleşme aşamasında alınacaktır.)

 

3-İhalenin Yapılacağı adres: İhale Ferhatpaşa Mahallesi Vezirferhatpaşa Cad. No:46 Çatalca/İSTANBUL adresindeki Çatalca Belediyesi hizmet binasındaki Belediye Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.

 

4- İhale şartnamesi: Fen İşleri Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak Çatalca Belediye Başkanlığı Ferhatpaşa Mahallesi Vezirferhatpaşa Caddesi No :46 deki ek hizmet  binasında faaliyet gösteren Destek Hizmetleri Satın Alma Bürosunda ücretsiz olarak görülebilir. İsteyenler şartname bedelini yatırarak satın alabilirler. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesi satın alma zorunluluğu vardır.

Telefon : (0212 )444 61 02  Faks: (212) 924 88 01    Web Sitesi: www.catalca.bel.tr.

 
5- Şartname Bedeli: 500,00 TL.( Beş Yüz Türk Lirası )

 

6- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek kişiler)
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen Geçici Teminat.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
d) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
e) Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza beyannamesi,
f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı
g) Ortak katılım olması halinde İş  Ortaklığı Beyannamesi
h) Şirket ortaklarının ve ihalede temsilde bulunan kişinin ilan tarihinden sonraki adli sicil kaydı

ı) İhale doküman bedelinin satın alındığına dair makbuz,

i) Adres beyanı,

j)Söz konusu yıkım yapılacak gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair yer görme belgesi,

k) Aşağıda  yazılı teknik personel ekipmanı ile araç, gereç, teçhizattan oluşan ekipmana dair taahhütname vermek.

 

 

 

 

CİNS

ADET (EN AZ)

ASGARİ KAPASİTE

1

KAMYON

5

8 TON

2

YÜKSEK ERİŞİMLİ ESKAVATÖR

2

25 mt. ERİŞİMLİ

3

PALETLİ KIRICILI ESKAVATÖR

1

30 TON

4

SU ARAZÖZÜ

1

5 m³

 

 

 

Mesleki Unvanı

Adet

 Mesleki Özellikleri

1

İnşaat Mühendisi

1

En az 5 yıl deneyimli

 


7 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

 

8- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları dosyayı en geç 31/08/2021 tarih saat 11:00’a kadar ihale saatinden önce Çatalca Belediyesi Destek Hizmetleri İhale Bürosuna sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


9 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

 

10-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Çatalca Belediye Başkanlığı’ndan ilan olunur.