Çatalca Belediyesi

METRUK YAPILAR İLANI

Görüntülenme : 908

METRUK YAPILAR İLANI

T.C.

CATALCA BELEDIYE BASKANLIGI

Fen Isleri Müdürlüğü

Sayi:E-10824374-000-36942

Konu:Metruk Yapilar llani

26.09.2022

DESTEK HIZMETLERI MÜDÜRLOGÜNE

ilgi

Çatalca Kaymakamliği llce Yazi Isleri Müdürlüğü'nün 29.12.2021 tarih,E-69301587-000-3921 sayili ve Metruk Binalar konulu yazisi.

ilgi yazi ile ilcemiz genelinde metruk binalarin tespiti ve yikilmasina amaciyla kurulankomisyonun çalismaları sonucu tespit edilen binalar, gereği yapilmak üzere tarafimiza gönderilmistir.

Söz konusu metruk yapiların baziları ile ilgili 3194 sayilı Imar Kanununun 39.maddesine göre,Müdürlüğümüzce işlem başlatilmiştir.

Imar Kanunu'nun 39. maddesinde;

"Madde 39- (Değişik fikra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayis bakimindantehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kismi veya tamamının yikilacak derecedetehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafindan tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalinüfus kayit sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikceüç gün içinde tebligat yapilur. Yapi sahibine bu sekilde tebligat yapilamamast halinde bu durumtebligat yapan idarenin internet sayfasinda 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakasi tebliğyerine kaim olmak üzere tehlikeli yapiya asilir ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabitla tespitedilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapilir.

(Değisik fikra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzereilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafindan tehlikeli durumun ortadan kaldirilmamasihâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapilır ve masrafi % 20 fazlasiile yapı sahibinden tahsil edilir.

Alakalının fakruhali tevsik olunursa masrafbelediye veya valilikçe bütçesinden karşılanir.Tehlike durumu o yapi ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararina lüzumkalmaksizin zabita marifetiyle derhal tahliye ettirilir." denilmektedir.

Yukarida arz edilen nedenle, yazımız ekinde yer alan Metruk Yapılarİlanının,BelediyemizinResmi İnternet Sitesinde 30 gün süre ile ilan edilmesini, ilana çıkış ve ilandan kaldırılma tarihlerinintarafimiza bildirilmesini arz ederim.

Edip ÜNER

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmistur.

Doğrulama Kodu:igWmT5-/N36+7-b5Q2UZ-MOeKdm-AyUHiWWU Doğrulama Linki:https://www.turkive.gov.tr/icisleri-belediy

Bilgi icin:Eyüp GENC

MemurTelefon No:

Kaleici Mahallesi Vezir Ferhatpasa Caddesi No:50 Catalca/IstanbulTelefon No:(212)444 61 02 Faks No:(212)924 88 01e-Posta:fenisleri@catalca.bel.tr Internet Adresi:https://www.catalca.bel.trKepAdresi:catalcabelediye@hs01.kep.tr

1